INNE OFERTY I PROGRAMY

VISEGRAD FUND – GRANTS

fundusz_wyszehradzki      VF_EPP_logo_1

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Pracami Funduszu kierują mianowani na 3-letnią kadencję Dyrektor Wykonawczy /rotacja CZ, SK, PL, HU/ i jego zastępca /rotacja PL, HU, CZ, SK/. Natomiast nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.  Statutowymi organami Funduszu są Rada Ambasadorów (składająca się z ambasadorów państw wyszehradzkich akredytowanych w kraju pełniącym przewodnictwo w IVF), a także Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych V4. Istnieje również specjalne stanowisko ds. Public Relations.

Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).

Dodatkowe informacje nt. IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org

 

Pytania dotyczące programów grantowych i stypendialnych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  lukaszpieczonka@up.krakow.pl

       

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW GRANTOWYCH

 

 Procedura wyboru i uruchomienia projektu z dofinansowaniem:

 

 1. Złożenie projektu do BWM (za zgodą jednostki organiz.) wraz z Zarys projektu -> najpóźniej 14 dni przed zakończeniem naboru przez MFW
 2. Sprawdzenie projektu pod względem formalnym
 3. Przekazanie propozycji projektów do Komisji[i]
 4. Decyzja wewnętrzna (konkurs wewnętrzny w przypadku projektów, które złożyć można jednorazowo: Small G, Standard G, Strategic G i University Studies Grant).
 5. Rejestracja i zgłoszenie wybranego projektu/-ów.
 6. Decyzja Rady Ambasadorów V4, przekazanie decyzji jednostce/jednostkom zainteresowanym.
 7. Dopełnienie formalności związanych z uruchomieniem projektu.
 8. Po zakończeniu projektu procedura raportowania.

[i] w skład Komisji wchodzą: Prorektor ds. Rozwoju, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej.

 

 

GRANTY NA PROJEKTY BADAWCZE 

 

♦Visegrad Grants (Small Grants & Standard Grants):  

           – czas trwania projektu: do 12 miesięcy

           – wysokość finansowania:  1. Small Grants – do 6 tys. EUR;

                                                        2. Standard Grants – powyżej 6 tys. EUR

          – cztery sesje wyboru projektów w ciągu roku

Tematyka 2017:

 1. Projects can make a significant contribution to regional cooperation, advancement of innovativeness and sustainability.

Eight focus areas:

          2. Projects that contribute to improving lives of people and communities particularly in Eastern Partnership countries.

Seven priorities:

 

♦Strategic Grants

    – czas trwania projektu: od 12-36 miesięcy

    – wysokość finansowania: do 40 tys. EUR

    – termin składania wniosków: brak limitu

    – dodatkowo możliwość skorzystania z sub-programu: Strategic Conference

Tematyka 2017:

 1. Regional cooperation for competitiveness and connectivity

Tangible result-oriented V4 and V4+ projects which establish new or strengthen existing regional cooperation in the following priority topics:

        2. Security and Stability

Projects focusing on defence and security cooperation with special regard to:

         3. Promotion of the V4

Projects aimed at raising public awareness of the Visegrad cooperation within the V4 region particularly with use of modern media:

 

Visegrad University Studies Grants

     – wysokość finansowania: od 10 – 40 tys. EUR

     – termin składania dokumentów: do 01/12/2017

Zakres tematyczny projektu: To pro­mote and sup­port the devel­op­ment and launch­ing of out­stand­ing uni­ver­sity courses or degree pro­grams that deal with spe­cific phe­nom­ena explic­itly related to the Visegrad Group (V4) coun­tries.

 

Visegrad +

    – czas trwania projektu: od 12-36 miesięcy

    – partnerzy: kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich

    – termin składania dokumentów: cztery sesje wyboru projektów w ciągu roku

Zakres tematyczny  projektu: To admin­is­ter and finance projects which con­tribute to the democ­ra­ti­za­tion and trans­for­ma­tion processes in selected coun­tries and regions, espe­cially non-EU mem­ber states in the Western Balkans.

 

♦V4 Parnterstwo Wschodnie (V4EaP):

 1. University Studiets Grants
 2. Flagship Projects
 3. Extended Standard Grants

 

Szczegółowe informacje o grantach IVF dostępne są pod tym adresem: http://visegradfund.org/grants/