INNE OFERTY I PROGRAMY

VISEGRAD FUND – SCHOLARSHIPS

fundusz_wyszehradzki      VF_EPP_logo_1

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Pracami Funduszu kierują mianowani na 3-letnią kadencję Dyrektor Wykonawczy /rotacja CZ, SK, PL, HU/ i jego zastępca /rotacja PL, HU, CZ, SK/. Natomiast nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.  Statutowymi organami Funduszu są Rada Ambasadorów (składająca się z ambasadorów państw wyszehradzkich akredytowanych w kraju pełniącym przewodnictwo w IVF), a także Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych V4. Istnieje również specjalne stanowisko ds. Public Relations.

Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).

Dodatkowe informacje nt. IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org/scholarships/.

 

Pytania dotyczące programów grantowych i stypendialnych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  lukaszpieczonka@up.krakow.pl

 

STYPENDIA DLA MŁODYCH DOKTORANTÓW

I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

          

TERMINY SKŁADANIA APLIKACJI:

Visegrad Scholarship Program

31 stycznia 2018

Visegrad scholarship Program (Partnerstwo Wschodnie)

31 stycznia 2018

Visegrad Scholarships at Open Society Archives

10 kwietania 2017

15 października 2017

10 stycznia 2018

Visegrad–Taiwan Scholarships

20 marca 2018

Kraje programu: AlbaniaArmeniaAzerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, GruzjaKosowoMacedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry.

 

♦ Visegrad Scholarship Program

 Program skierowany jest do naukowców i badaczy z krajów V4, Bałkanów Zachodnich oraz Partnerstwa Wschodniego.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

 

Stypendium pozyskać można w dwóch kategoriach:

 

- Master’s studies -> skierowane do osób, które ukończyły przynajmniej 4 semestry studiów na rodzimej uczelni i przez cały okres trwania stypendium będą uczestnikami stacjonarnych studiów magisterskich,

- Post-Master’s -> skierowane do uczestników studiów III stopnia oraz niezależnych badaczy naukowych.

 

 

Stypendysta zobowiązany jest spędzić cały deklarowany okres w instytucji goszczącej. Jednocześnie program stypendialny nie może łączyć się z innymi wspólnymi programami (np. podwójne dyplomy).

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Stypendium wynosi  2300 EUR na semestr + 1500 EUR dla uczelni przyjmującej. Dodatkowo można ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży, jeżeli dystans do instytucji  goszczącej stypendystę wynosi  więcej niż 1500 km.

 

♦ Visegrad Scholarship Program – Partnerstwo Wschodnie

 

Program skierowany jest do naukowców i badaczy z krajów Partnerstwa Wschodniego udających się do  kraju V4.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

 

Stypendium przeznaczone jest dla obywateli: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 

Stypendium pozyskać można w dwóch kategoriach:

 

- Master’s studies -> skierowane do osób, które ukończyły przynajmniej 4 semestry studiów na rodzimej uczelni i przez cały okres trwania stypendium będą uczestnikami stacjonarnych studiów magisterskich,

- Post-Master’s -> skierowane do uczestników studiów III stopnia oraz niezależnych badaczy naukowych.

               Długość trwania stypendium : min. 1 semestr

                                                                       max. 2 semestry

                                                                       lub  4 semestry  (Master’s  Studies) 

Stypendysta zobowiązany jest spędzić cały deklarowany okres w instytucji goszczącej. Jednocześnie program stypendialny nie może łączyć się z innymi wspólnymi programami (np. podwójne dyplomy).

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Stypendium wynosi  2300 EUR na semestr + 1500 EUR dla uczelni przyjmującej. Dodatkowo można ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży, jeżeli dystans do instytucji  goszczącej stypendystę wynosi  więcej niż 1500 km.

 

♦ Visegrad Scholarships at Open Society Archives

 

Program uruchomiony został we współpracy z Archiwum Instytutu Otwartego (OSA)  w Budapeszcie. Oferuje stypendium badawcze na Central European University w Budapeszcie dla grupy 12 stypendystów, wybieranych spośród zgłoszonych aplikacji z krajów V4 oraz 3 stypendystów spoza grupy V4.

 Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu dla naukowców, artystów i dziennikarzy, którzy chcą prowadzić badania w OSA, i których bieżące projekty badawcze odnoszą się do priorytetów badawczych danego funduszu i OSA.

 Tematyka badań 2016-2017:

Powyższa lista nie stanowi zamkniętej. Zachęca się kandydatów do przedstawiania własnych propozycji badawczych.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium w wysokości 2000 EUR zapewnić ma dostęp do archiwów, pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania na okres 2 miesięcy. W przypadku okresu krótszego, stypendium zostanie proporcjonalnie obniżone .

Więcej szczegółów znaleźć można pod adresem: http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship

 

 DOKUMENTY

 

♦ Visegrad–Taiwan Scholarships

 

Stypendium organizowane jest i finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Technologii Tajwanu (Republika Chińska).

Skierowany jest do wsparcia wymiany naukowej dla doktorantów i samodzielnych naukowców z krajów V4, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badania w Tajwanie. 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 Stypendium w wysokości  750 EUR/miesiąc otrzymują doktoranci. Dla samodzielnych badaczy naukowych stypendium wynosi 1000 EUR/miesiąc. Dodatkowo ubiegać mogą się o jednorazowy dodatek podróżny w wysokości 800EUR.

 

CZAS TRWANIA STYPENDIUM

 Stypendium trwa 2 semestry z możliwością ponownego aplikowania. Maksymalny czas wsparcia dla kandydata to 20 miesięcy.

 

PRIORYTETOWE SEKTORY BADAŃ

 

DOKUMENTY

 

 Think Visegrad Fellowship 2016 platforma wymiany i dialogu.

 

 

Informacje dotyczące stypendiów IVF dostępne są pod tym adresem: http://visegradfund.org/scholarships/