PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ KA103-WYJAZDY DYDAKTYCZNE

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych odgrywają znaczącą rolę w budowaniu wymiaru europejskiego na uczelniach europejskich. Podejmując wyzwanie prowadzenia zajęć dla studentów na zagranicznych uczelniach partnerskich mają Państwo swój własny udział w tym procesie. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ umożliwiają zapoznanie się z innymi metodami nauczania i uczenia się, oraz innymi strukturami organizacji uczelni. Są także okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych umiejętności nauczania w języku obcym. Doświadczenie zdobyte w czasie pobytu na uczelni partnerskiej może zaowocować wprowadzeniem nowych europejskich rozwiązań do zajęć prowadzonych przez Państwa na naszej Uczelni. Ponadto otwiera ono możliwości nawiązywania nowych kontaktów, podejmowania wspólnych działań oraz tworzenia projektów wielostronnych.

Wykłady kadry zagranicznej stwarzają również możliwość skorzystania z fachowej wiedzy i kwalifikacji zagranicznej kadry akademickiej tym studentom, którzy sami nie uczestniczą w wymianie poprzez wyjazdy stypendialne.

Każdy z Państwa może mieć swój udział w rozszerzeniu listy zagranicznych uczelni partnerskich współpracujących z naszą Uczelnią w ramach programu Erasmus+ poprzez zaproponowanie włączenia do istniejącej już listy umowy ze znaną i/lub zaprzyjaźnioną z Państwem uczelnią zagraniczną.

Zajęcia prowadzone dla studentów uczelni zagranicznej mogą mieć różny charakter: zarówno zajęcia obowiązkowe, ściśle związane z programem studiów uczelni partnerskiej, jak i zajęcia dodatkowe, uzupełniające. Mogą one też przybrać różne formy: wykłady, warsztaty, seminaria, dyskusje itp. Istotne jest, aby bez względu na formę i charakter zajęć odbyło się co najmniej osiem (8) „godzin kontaktowych” ze studentami.

Rekrutacja na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  STA w roku akademickim 2018/2019.

Na stronie  https://intranet.up.krakow.pl/Prorektor_DS_Rozwoju/Shared%20Documents/Zarządzenia/2018/ZPrR-2018004.pdf  zostało zamieszczone Zarządzenie Nr RR/Z.0201-4/2018 Prorektora ds. Rozwoju w sprawie: Procedury i kryteriów kwalifikacji, organizacji oraz zasad finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  STA programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Zainteresowani pracownicy UP zobowiązani są do złożenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 173) w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja br. wypełniony i zatwierdzony przez przełożonego Zgłoszenie kandydata oraz zatwierdzony przez stronę przyjmującą „Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching).

W roku akademickim 2018/2019 zostanie położony nacisk na uczestnictwo wykładowców w kursach dydaktyczno-metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe, udział w szkoleniach zagranicznych ( z wyłączeniem konferencji),  praktycznym doświadczeniu edukacyjnym (job shadowing), które pozwalają im rozwijać umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.

Stypendium wypłacane wykładowcom wyjeżdżającym do uczelni partnerskich z założenia nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem lecz jest ich częściowym dofinansowaniem.

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 2018/2019

DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2018/2019:

Zgłoszenie kandydata

Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

Potwierdzenie pobytu / odbycia zajęć powinno być sporządzone na papierze firmowym strony go wystawiającej, czyli instytucji przyjmującej.

 

PRZYDATNE STRONY

Kalkulator odległości

Erasmus+ przewodnik po programie

 


 Archiwum

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 2017/2018

DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zgłoszenie kandydata 

Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

Wniosek_wyjazdowy-ERASMUS+

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. zasadami, ponieważ m.in. uległ zmianie sposób finansowania.

W roku akademickim 2017/2018 nie będzie finansowany ryczałt na podróż.

Potwierdzenie pobytu / odbycia zajęć powinno być sporządzone na papierze firmowym strony go wystawiającej, czyli instytucji przyjmującej.