PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ WYJAZDY SZKOLENIOWE

Dokumenty na wyjazdy w roku akademickim 2017 2018

Mobility Agreement Staff Mobility For Training doc

Wniosek wyjazdowy doc

Zgłoszenie kandydata doc

Procedura i kryteria kwalifikacji pdf

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem złożyć Wniosek wyjazdowy zatwierdzony przez Dyrektora/Kierownika Jednostki.  Podstawą do rozliczenia wyjazdu będzie dostarczenie potwierdzenia o odbytym szkoleniu oraz uzupełnienie ankiety w systemie Mobility Tool.

W roku akademickim 2017 2018 nie będzie finansowany ryczałt na podróż.

 

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych w roku akademickim 2017 2018

na stronie  http://vfire.up.krakow.pl/intranet/DPr/RR2017006.pdf  została zamieszczona Decyzja Nr RR/D.0201-6/2017 Prorektora ds. Rozwoju w sprawie: Procedury i kryteriów kwalifikacji, organizacji oraz zasad finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Zainteresowani pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zobowiązani są do złożenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 173) w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja br. wypełnione i zatwierdzone przez przełożonego zgłoszenie na wyjazd.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. zasadami, gdyż zmianie uległ m.in. sposób finansowania.

 

 

Kryteria Kwalifikacji, Organizacji oraz Zasady Finansowania Wyjazdów 2016 2017

Wyjazdy realizowane do instytucji zagranicznych (np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie z elementami szkolenia, wizyta typu „work shadowing”). Szkolenie powinno być ściśle związane z obejmowanym stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków służbowych na Uniwersytecie Pedagogicznym (UP).

Przed wyjazdem:

               – Zgłoszenie wyjazdu w ramach Erasmus STT  doc

               – Staff Mobility for Training Agreement  doc  - Indywidualny Program Szkolenia, zawierający zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika

Decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą Prorektor ds. Rozwoju, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + oraz Kanclerz UP. Komisja podejmuje decyzję na podstawie kryteriów zamieszczonych w  Zasadach kwalifikacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2016 2017.

Podstawa rozliczenia wyjazdu:

Zasady finansowania wyjazdów (STT)

Pracownik otrzymuje stypendium ufundowane przez Komisję Europejską obliczone z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych oraz wytycznych dotyczących wysokości stypendium Erasmus+ w zależności od grupy, do której należy kraj, w którym znajduje się jednostka przyjmująca.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro

Grupa 1. – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3. – Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

Wyjazdy w ramach Erasmus  STT w roku akademickim 2016/17 musi być  zrealizowany i następnie rozliczony  w okresie od  1.06.2016 do 30.09.2017 r.

 
Dokumenty na rok akademicki 2016 2017
 
Kryteria Kwalifikacji, Organizacji oraz Zasady Finansowania Wyjazdów pdf
 
Zgłoszenie STT  doc

Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Agreement) doc

Confirmation doc

Kalkulator odległości

Erasmus+ przewodnik po programie

Przypominamy, że w ramach jednego z projektów dofinansowanego z budżetu programu „Erasmus+” powstała platforma ofert szkoleniowych dla pracowników uczelni (w szczególności pracowników administracyjnych). Wszystkie uczelnie organizujące inicjatywy typu „Staff training weeks” są proszone o zamieszczanie ofert na tej platformie  http://staffmobility.eu/  Staff Training 

European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database

 

 ERASMUS dla bibliotekarzy